Learning Center

Slokams

Sandhya Vandhanam

Mahanyasam

Sri Rudram

Pancha Sookthams

Homam


Select Category

Sl. No Title Document Audio Video
1 Introduction message by Chandra Shekar Bodapati
2 Ganapathi Slokam
3 Saraswathi Slokam
4 Gurubrahma Slokam
5 Puja Sankalpam
6 Ganapathi Puja
Sl. no Title Document Audio Video
1 Yajurveda Sandhya Vandanam
Sl. no Title Document Audio Video
1 Mahanyasam Lesson 1
2 Mahanyasam Lesson 2
3 Mahanyasam Lesson 3
4 Mahanyasam Lesson 4
5 Mahanyasam Lesson 5
6 Mahanyasam Lesson 6
7 Mahanyasam Lesson 7
8 Mahanyasam Lesson 8
9 Mahanyasam Lesson 9
10 Mahanyasam Lesson 10
11 Mahanyasam Lesson 11
12 Dasanga Rowdreekaranam
13 Shodasanga Rowdreekaranam
14 Atma Raksha
15 Siva Sankalpaha
16 Purusha Sooktam
17 Aasussishano
18 Pratipoorusham
19 Twamagne
20 Sashtanga Namaskaraha
21 Siva Puja
22 Dasa Shanthi
23 Ghosha Shanthi
Sl. no Title Document Audio Video
1 Rudra Sankalpam
2 Nyasam
3 Dhyanam
4 Namakam Lesson 1
5 Namakam Lesson 2
6 Namakam Lesson 3
7 Namakam Lesson 4
8 Namakam Lesson 5
9 Namakam Lesson 6
10 Namakam Lesson 7
11 Namakam Lesson 8
12 Namakam Lesson 9
13 Namakam Lesson 10
14 Namakam Lesson 11
15 Namakam Lesson 12
16 Namakam Lesson 13
17 Namakam Lesson 14
18 Namakam Lesson 15
19 Namakam Lesson 16
20 Namakam Lesson 17
21 Namakam Lesson 18
22 Namakam Lesson 19
23 Namakam Lesson 20
24 Namakam Lesson 21
25 Namakam Lesson 22
26 Namakam Lesson 23
27 Namakam Lesson 24
28 Namakam Lesson 25
29 Namakam Lesson 26
30 Namakam Lesson 27
31 Namakam Lesson 28
32 Chamakam Lesson 1
33 Chamakam Lesson 2
34 Chamakam Lesson 3
35 Chamakam Lesson 4
36 Chamakam Lesson 5
37 Chamakam Lesson 6
38 Chamakam Lesson 7
39 Chamakam Lesson 8
40 Chamakam Lesson 9
41 Chamakam Lesson 10
42 Chamakam Lesson 11
43 Chamakam Lesson 12
44 Chamakam Lesson 13
Sl. no Title Document Audio Video
1 Sri Sooktam
2 Purusha Sooktam
3 Manyu Sooktam
4 Durga Sooktam
5 Bhoo Sooktam
6 Mantra Pushpam
7 Rudra Trishati
 Shatpatra Prayogaha Mantram  Shatpatra Prayogaha Kriya  Rudra Homam Swahakaram
Sl. no Title Document Audio Video
1 Shatpatram
2 Jayadi Homam Part A
3 Jayadi Homam Part B
4 Poornahutihi
5 Prayaschitta Homam
6 Yagneswara Puja